अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.105

सम्प्रहाराभिसम्पात कलिसंस्फोट संयुगाः
अभ्यामर्द समाघात संग्रामाभ्यागमाहवाः

सम्प्रहार (पुं) = युद्धम्. 2.8.105.1.1

अभिसम्पात (पुं) = युद्धम्. 2.8.105.1.2

कलि (पुं) = युद्धम्. 2.8.105.1.3

संस्फोट (पुं) = युद्धम्. 2.8.105.1.4

संयुग (पुं) = युद्धम्. 2.8.105.1.5

अभ्यामर्द (पुं) = युद्धम्. 2.8.105.2.1

समाघात (पुं) = युद्धम्. 2.8.105.2.2

सङ्ग्राम (पुं) = युद्धम्. 2.8.105.2.3

अभ्यागम (पुं) = युद्धम्. 2.8.105.2.4

आहव (पुं) = युद्धम्. 2.8.105.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue