अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.118

कबन्धोऽस्त्री क्रियायुक्तमपमूर्धकलेवरम्
श्मशानं स्यात्पितृवनं कुणपः शवमस्त्रियाम्

कबन्ध (पुं-नपुं) = छिन्नशिरसः शरीरम्. 2.8.118.1.1

श्मशान (नपुं) = प्रेतभूमिः. 2.8.118.2.1

पितृवन (नपुं) = प्रेतभूमिः. 2.8.118.2.2

कुणप (नपुं) = मृतशरीरम्. 2.8.118.2.3

शव (पुं-नपुं) = मृतशरीरम्. 2.8.118.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue