अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.14

सांवत्सरो ज्यौतिषिको दैवज्ञगणकावपि
स्युर्मौहूर्तिकमौहूर्तज्ञानिकार्तान्तिका अपि

सांवत्सर (पुं) = ज्यौतिषिकः. 2.8.14.1.1

ज्यौतिषिक (पुं) = ज्यौतिषिकः. 2.8.14.1.2

दैवज्ञ (पुं) = ज्यौतिषिकः. 2.8.14.1.3

गणक (पुं) = ज्यौतिषिकः. 2.8.14.1.4

मौहूर्तिक (पुं) = ज्यौतिषिकः. 2.8.14.2.1

मौहूर्त (पुं) = ज्यौतिषिकः. 2.8.14.2.2

ज्ञानिन् (पुं) = ज्यौतिषिकः. 2.8.14.2.3

कार्तान्तिक (पुं) = ज्यौतिषिकः. 2.8.14.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue