अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.27

द्विपाद्यो द्विगुणो दण्डो भागधेयः करो बलिः
घट्टादिदेयं शुल्कोऽस्त्री प्राभृतं तु प्रदेशनम्

द्विपाद्य (पुं) = द्विगुणदण्डः. 2.8.27.1.1

भागधेय (पुं) = बलिः. 2.8.27.1.2

कर (पुं) = बलिः. 2.8.27.1.3

बलि (पुं) = बलिः. 2.8.27.1.4

शुल्क (पुं-नपुं) = शुल्कः. 2.8.27.2.1

प्राभृत (नपुं) = देवताभ्यो दीयमानः. 2.8.27.2.2

प्रदेशन (नपुं) = देवताभ्यो दीयमानः. 2.8.27.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue