अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.34

दन्ती दन्तावलो हस्ती द्विरदोऽनेकपो द्विपः
मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी

दन्तिन् (पुं) = हस्तिः. 2.8.34.1.1

दन्तावल (पुं) = हस्तिः. 2.8.34.1.2

हस्तिन् (पुं) = हस्तिः. 2.8.34.1.3

द्विरद (पुं) = हस्तिः. 2.8.34.1.4

अनेकप (पुं) = हस्तिः. 2.8.34.1.5

द्विप (पुं) = हस्तिः. 2.8.34.1.6

मतङ्गज (पुं) = हस्तिः. 2.8.34.2.1

गज (पुं) = हस्तिः. 2.8.34.2.2

नाग (पुं) = हस्तिः. 2.8.34.2.3

कुञ्जर (पुं) = हस्तिः. 2.8.34.2.4

वारण (पुं) = हस्तिः. 2.8.34.2.5

करिन् (पुं) = हस्तिः. 2.8.34.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue