अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.35

इभः स्तम्बेरमः पद्मी यूथनाथस्तु यूथपः
मदोत्कटो मदकलः कलभः करिशावकः

इभ (पुं) = हस्तिः. 2.8.35.1.1

स्तम्बेरम (पुं) = हस्तिः. 2.8.35.1.2

पद्मिन् (पुं) = हस्तिः. 2.8.35.1.3

यूथनाथ (पुं) = यूथमुख्यहस्तिः. 2.8.35.1.4

यूथप (पुं) = यूथमुख्यहस्तिः. 2.8.35.1.5

मदोत्कट (पुं) = अन्तर्मदहस्तिः. 2.8.35.2.1

मदकल (पुं) = अन्तर्मदहस्तिः. 2.8.35.2.2

कलभ (पुं) = करिपोतः. 2.8.35.2.3

करिशावक (पुं) = करिपोतः. 2.8.35.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue