अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.38

अवग्रहो ललाटं स्यादीषिका त्वक्षिकूटकम्
अपाङ्गदेशो निर्याणं कर्णमूलं तु चूलिका

अवग्रह (पुं) = गजललाटम्. 2.8.38.1.1

ईषिका (स्त्री) = गजनेत्रगोलकम्. 2.8.38.1.2

निर्याण (नपुं) = गजापाङ्गदेशः. 2.8.38.2.1

चूलिका (स्त्री) = गजकर्णमूलम्. 2.8.38.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue