अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.40

पार्श्वभागः पक्षभागो दन्तभागस्तु योऽग्रतः
द्वौ पूर्वपश्चाज्जङ्घादिदेशौ गात्रावरे क्रमात्

पार्श्वभाग (पुं) = गजपार्श्वभागः. 2.8.40.1.1

पक्षभाग (पुं) = गजपार्श्वभागः. 2.8.40.1.2

दन्तभाग (पुं) = अग्रभागः. 2.8.40.1.3

गात्र (नपुं) = गजजङ्घापूर्वभागः. 2.8.40.2.1

आवर (नपुं) = गजजङ्घापरोभागः. 2.8.40.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue