अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.41

तोत्रं वेणुकमालानं बन्धस्तम्भेऽथ शृङ्खले
अन्दुको निगडोऽस्त्री स्यादङ्कुशोऽस्त्री सृणिः स्त्रियाम्

तोत्र (नपुं) = गजतोदनदण्डः. 2.8.41.1.1

वेणुक (नपुं) = गजतोदनदण्डः. 2.8.41.1.2

आलान (नपुं) = गजबन्धनस्तम्भः. 2.8.41.1.3

बन्धस्तम्भ (पुं) = गजबन्धनस्तम्भः. 2.8.41.1.4

शृङ्खल (वि) = गजशृङ्खला. 2.8.41.1.5

अन्दुक (पुं) = गजशृङ्खला. 2.8.41.2.1

निगड (पुं-नपुं) = गजशृङ्खला. 2.8.41.2.2

अङ्कुश (पुं-नपुं) = गजाङ्कुशः. 2.8.41.2.3

सृणि (स्त्री) = गजाङ्कुशः. 2.8.41.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue