अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.45

वनायुजाः पारसीकाः काम्बोजाः बाह्लिका हयाः
ययुरश्वोऽश्वमेधीयो जवनस्तु जवाधिकः

वनायुज (पुं) = वनायुदेशवाजिः. 2.8.45.1.1

पारसीक (पुं) = पारसीदेशवाजिः. 2.8.45.1.2

काम्बोज (पुं) = काम्बोजदेशवाजिः. 2.8.45.1.3

बाह्लिक (पुं) = बाल्हिकदेशवाजिः. 2.8.45.1.4

ययु (पुं) = अश्वमेधीयवाजिः. 2.8.45.2.1

अश्वमेधीय (पुं) = अश्वमेधीयवाजिः. 2.8.45.2.2

जवन (पुं) = अधिकवेगवाजिः. 2.8.45.2.3

जवाधिक (पुं) = अधिकवेगवाजिः. 2.8.45.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue