अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.6

प्रतीहारो द्वारपालद्वास्थद्वास्थितदर्शकाः
रक्षिवर्गस्त्वनीकस्थोऽथाध्यक्षाधिकृतौ समौ

प्रतीहार (पुं) = द्वारपालकः. 2.8.6.1.1

द्वारपाल (पुं) = द्वारपालकः. 2.8.6.1.2

द्वाःस्थ (पुं) = द्वारपालकः. 2.8.6.1.3

द्वास्थित (पुं) = द्वारपालकः. 2.8.6.1.4

दर्शक (पुं) = द्वारपालकः. 2.8.6.1.5

रक्षिवर्ग (पुं) = राज्ञः रक्षिगणम्. 2.8.6.2.1

अनीकस्थ (पुं) = राज्ञः रक्षिगणम्. 2.8.6.2.2

अध्यक्ष (पुं) = अधिकारी. 2.8.6.2.3

अधिकृत (पुं) = अधिकारी. 2.8.6.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue