अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.67

पद्गश्च पदिकश्चाथ पादातं पत्तिसंहतिः
शस्त्राजीवे काण्डपृष्ठायुधीयायुधिकाः समाः

पद्ग (पुं) = पदातिः. 2.8.67.1.1

पदिक (पुं) = पदातिः. 2.8.67.1.2

पादात (पुं) = पदातिसमूहः. 2.8.67.1.3

पत्तिसंहति (स्त्री) = पदातिसमूहः. 2.8.67.1.4

शस्त्राजीव (पुं) = आयुधजीविः. 2.8.67.2.1

काण्डपृष्ठ (पुं) = आयुधजीविः. 2.8.67.2.2

आयुधीय (पुं) = आयुधजीविः. 2.8.67.2.3

आयुधिक (पुं) = आयुधजीविः. 2.8.67.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue