अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.7

स्थायुकोऽधिकृतो ग्रामे गोपो ग्रामेषु भूरिषु
भौरिकः कनकाध्यक्षो रूप्याध्यक्षस्तु नैष्किकः

स्थायुक (पुं) = एकग्रामाधिकारी. 2.8.7.1.1

गोप (पुं) = बहुग्रामाधिकृतः. 2.8.7.1.2

भौरिक (पुं) = सुवर्णाधिकृतः. 2.8.7.2.1

कनकाध्यक्ष (पुं) = सुवर्णाधिकृतः. 2.8.7.2.2

रूप्याध्यक्ष (पुं) = रूप्याधिकृतः. 2.8.7.2.3

नैष्किक (पुं) = रूप्याधिकृतः. 2.8.7.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue