अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.77

शूरो वीरश्च विक्रान्तो जेता जिष्णुश्च जित्वरः
सांयुगीनो रणे साधुः शस्त्राजीवादयस्त्रिषु

शूर (पुं) = शूरः. 2.8.77.1.1

वीर (पुं) = शूरः. 2.8.77.1.2

विक्रान्त (पुं) = शूरः. 2.8.77.1.3

जेतृ (पुं) = जयशीलः. 2.8.77.1.4

जिष्णु (पुं) = जयशीलः. 2.8.77.1.5

जित्वर (पुं) = जयशीलः. 2.8.77.1.6

सांयुगीन (पुं) = युद्धकुशलः. 2.8.77.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue