अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.8

अन्तःपुरे त्वधिकृतः स्यादन्तर्वंशिको जनः
सौविदल्लाः कञ्चुकिनः स्थापत्याः सौविदाश्च ते

अन्तर्वंशिक (पुं) = अन्तःपुराधिकृतः. 2.8.8.1.1

सौविदल्ल (पुं) = अन्तःपुरस्य रक्षाधिकारी. 2.8.8.2.1

कञ्चुकिन् (पुं) = अन्तःपुरस्य रक्षाधिकारी. 2.8.8.2.2

स्थापत्य (पुं) = अन्तःपुरस्य रक्षाधिकारी. 2.8.8.2.3

सौविद (पुं) = अन्तःपुरस्य रक्षाधिकारी. 2.8.8.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue