अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.84

कपिध्वजस्य गाण्डीवगाण्डिवौ पुन्नपुंसकौ
कोटिरस्याटनी गोधातले ज्याघातवारणे

गाण्डीव (पुं-नपुं) = अर्जुनधनुः. 2.8.84.1.1

गाण्डिव (पुं-नपुं) = अर्जुनधनुः. 2.8.84.1.2

कोटि (स्त्री) = धनुषः अन्त्यभागः. 2.8.84.2.1

अटनी (स्त्री) = धनुषः अन्त्यभागः. 2.8.84.2.2

गोधा (स्त्री) = ज्याघातवारणः. 2.8.84.2.3

तल (नपुं) = ज्याघातवारणः. 2.8.84.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue