अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.105

डिण्डीरोऽब्धिकफः फेनः सिन्दूरं नागसंभवम्
नागसीसकयोगेष्टवप्राणि त्रपु पिञ्चटम्

हिण्डीर (पुं) = समुद्रफेनः. 2.9.105.1.1

अब्धिकफ (पुं) = समुद्रफेनः. 2.9.105.1.2

फेन (पुं) = समुद्रफेनः. 2.9.105.1.3

सिन्दूर (नपुं) = सिन्दूरम्. 2.9.105.1.4

नागसम्भव (नपुं) = सिन्दूरम्. 2.9.105.1.5

नाग (पुं) = सीसकम्. 2.9.105.2.1

सीसक (नपुं) = सीसकम्. 2.9.105.2.2

योगेष्ट (नपुं) = सीसकम्. 2.9.105.2.3

वप्र (नपुं) = सीसकम्. 2.9.105.2.4

त्रपु (नपुं) = वङ्गम्. 2.9.105.2.5

पिच्चट (नपुं) = वङ्गम्. 2.9.105.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue