अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.11

पुन्नपुंसकयोर्वप्रः केदारः क्षेत्रमस्य तु
कैदारकं स्यात्कैदार्यं क्षेत्रं कैदारिकं गणे

वप्र (पुं-नपुं) = क्षेत्रम्. 2.9.11.1.1

केदार (पुं) = क्षेत्रम्. 2.9.11.1.2

क्षेत्र (नपुं) = क्षेत्रम्. 2.9.11.1.3

कैदारक (नपुं) = क्षेत्रगणम्. 2.9.11.2.1

कैदार्य (नपुं) = क्षेत्रगणम्. 2.9.11.2.2

क्षैत्र (नपुं) = क्षेत्रगणम्. 2.9.11.2.3

कैदारिक (नपुं) = क्षेत्रगणम्. 2.9.11.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue