अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.12

लोष्टानि लेष्टवः पुंसि कोटिशो लोष्टभेदनः
प्राजनं तोदनं तोत्रं खनित्रमवदारणे

लोष्ट (पुं-नपुं) = मृद्खण्डः. 2.9.12.1.1

लेष्टु (पुं) = मृद्खण्डः. 2.9.12.1.2

कोटिश (पुं) = लोष्टभेदनकाष्ठम्. 2.9.12.1.3

लोष्टभेदन (पुं) = लोष्टभेदनकाष्ठम्. 2.9.12.1.4

प्राजन (नपुं) = वृषभादिप्रेरणदण्डः. 2.9.12.2.1

तोदन (नपुं) = वृषभादिप्रेरणदण्डः. 2.9.12.2.2

तोत्र (नपुं) = वृषभादिप्रेरणदण्डः. 2.9.12.2.3

खनित्र (नपुं) = खननाद्यर्थायुधम्. 2.9.12.2.4

अवदारण (नपुं) = खननाद्यर्थायुधम्. 2.9.12.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue