अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.17

मङ्गल्यको मसूरोऽथ मकुष्टक मयुष्टकौ
वनमुद्गे सर्षपे तु द्वौ तन्तुभकदम्बकौ

मङ्गल्यक (पुं) = मसूरः. 2.9.17.1.1

मसूर (पुं) = मसूरः. 2.9.17.1.2

मकुष्ठक (पुं) = वनमुद्गः. 2.9.17.1.3

मयुष्ठक (पुं) = वनमुद्गः. 2.9.17.1.4

वनमुद्ग (पुं) = वनमुद्गः. 2.9.17.2.1

सर्षप (पुं) = सर्षपः. 2.9.17.2.2

तन्तुभ (पुं) = सर्षपः. 2.9.17.2.3

कदम्बक (पुं) = सर्षपः. 2.9.17.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue