अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.20

स्त्रियौ कङ्गुप्रियङ्गू द्वे अतसी स्यादुमा क्षुमा
मातुलानी तु भङ्गायां व्रीहि भेदस्त्वणुः पुमान्

कङ्गु (स्त्री) = कङ्गुः. 2.9.20.1.1

प्रियङ्गु (स्त्री) = कङ्गुः. 2.9.20.1.2

अतसी (स्त्री) = अतसी. 2.9.20.1.3

उमा (स्त्री) = अतसी. 2.9.20.1.4

क्षुमा (स्त्री) = अतसी. 2.9.20.1.5

मातुलानी (स्त्री) = चणभेदः. 2.9.20.2.1

भङ्गा (स्त्री) = चणभेदः. 2.9.20.2.2

अणु (पुं) = व्रीहिभेदः. 2.9.20.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue