अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.21

किंशारुः सस्यशूकं स्यात्कणिशं सस्यमञ्जरी
धान्यं व्रीहिः स्तम्बकरिः स्तम्बो गुच्छस्तृणादिनः

किंशारु (पुं) = सस्यशूकम्. 2.9.21.1.1

सस्यशूक (नपुं) = सस्यशूकम्. 2.9.21.1.2

कणिश (नपुं) = धान्यमञ्जरी. 2.9.21.1.3

सस्यमञ्जरी (स्त्री) = धान्यमञ्जरी. 2.9.21.1.4

धान्य (नपुं) = धान्यम्. 2.9.21.2.1

व्रीहि (पुं) = धान्यम्. 2.9.21.2.2

स्तम्बकरि (पुं) = धान्यम्. 2.9.21.2.3

स्तम्ब (पुं) = यवादीनां मूलम्. 2.9.21.2.4

गुच्छ (पुं) = यवादीनां मूलम्. 2.9.21.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue