अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.35

कलम्बश्च कडम्बश्च वेसवार उपस्करः
तिन्तिडीकं च चुक्रं च वृक्षाम्लमथ वेल्लजम्

कलम्ब (पुं) = शाकनालः. 2.9.35.1.1

कडम्ब (पुं) = शाकनालः. 2.9.35.1.2

वेषवार (पुं) = हरिद्रासर्षपमरीचादिचूर्णम्. 2.9.35.1.3

उपस्कर (पुं) = हरिद्रासर्षपमरीचादिचूर्णम्. 2.9.35.1.4

तिन्तिडीक (नपुं) = तिन्तिडीकस्याम्लभेदः. 2.9.35.2.1

चुक्र (नपुं) = तिन्तिडीकस्याम्लभेदः. 2.9.35.2.2

वृक्षाम्ल (नपुं) = तिन्तिडीकस्याम्लभेदः. 2.9.35.2.3

वेल्लज (नपुं) = मरीचम्. 2.9.35.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue