अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.38

कुस्तुम्बुरु च धान्याकमथ शुण्ठी महौषधम्
स्त्रीनपुंसकयोर्विश्वं नागरं विश्वभेषजम्

कुस्तुम्बरु (नपुं) = धान्यकम्. 2.9.38.1.1

धान्याक (नपुं) = धान्यकम्. 2.9.38.1.2

शुण्ठी (स्त्री) = शुण्ठी. 2.9.38.1.3

महौषध (नपुं) = शुण्ठी. 2.9.38.1.4

विश्व (स्त्री-नपुं) = शुण्ठी. 2.9.38.2.1

नागर (नपुं) = शुण्ठी. 2.9.38.2.2

विश्वभेषज (नपुं) = शुण्ठी. 2.9.38.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue