अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.49

भिस्सटा दग्धिका सर्वरसाग्रे मण्डमस्त्रियाम्
मासराचामनिस्रावा मण्डे भक्तसमुद्भवे

भिस्सटा (स्त्री) = दग्धोदनः. 2.9.49.1.1

दग्धिका (स्त्री) = दग्धोदनः. 2.9.49.1.2

मण्ड (पुं-नपुं) = सर्वेषाम् रसानामग्रम्. 2.9.49.1.3

मासर (पुं) = भक्तोद्भवमण्डः. 2.9.49.2.1

आचाम (पुं) = भक्तोद्भवमण्डः. 2.9.49.2.2

निस्राव (पुं) = भक्तोद्भवमण्डः. 2.9.49.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue