अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.51

तत्तु शुष्कं करीषोऽस्त्री दुग्धं क्षीरं पयस्समम्
पयस्यमाज्यदध्यादि द्रप्स्यं दधि घनेतरत्

करीष (पुं-नपुं) = शुष्कगोमयम्. 2.9.51.1.1

दुग्ध (नपुं) = दुग्धम्. 2.9.51.1.2

क्षीर (नपुं) = दुग्धम्. 2.9.51.1.3

पयस् (नपुं) = दुग्धम्. 2.9.51.1.4

पयस्य (नपुं) = घृतदध्यादिः. 2.9.51.2.1

द्रप्स (नपुं) = शिथिलदधिः. 2.9.51.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue