अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.54

मण्डम्दधिभवं मस्तु पीयूषोऽभिनवं पयः
अशनाया बुभुक्षा क्षुद्ग्रासस्तु कवलः पुमान्

मस्तु (नपुं) = वस्त्रनिःसृतदधिजलम्. 2.9.54.1.1

पीयूष (नपुं) = नवप्रसूतगोः क्षीरम्. 2.9.54.1.2

अशनाया (स्त्री) = बुभुक्षा. 2.9.54.2.1

बुभुक्षा (स्त्री) = बुभुक्षा. 2.9.54.2.2

क्षुत् (स्त्री) = बुभुक्षा. 2.9.54.2.3

ग्रास (पुं) = ग्रासः. 2.9.54.2.4

कवल (पुं) = ग्रासः. 2.9.54.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue