अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.55

सपीतिः स्त्री तुल्यपानं सग्धिः स्त्री सहभोजनम्
उदन्या तु पिपासा तृट्तर्षो जग्धिस्तु भोजनम्

सपीति (स्त्री) = सहपानम्. 2.9.55.1.1

तुल्यपान (नपुं) = सहपानम्. 2.9.55.1.2

सग्धि (स्त्री) = सहभोजनम्. 2.9.55.1.3

सहभोजन (नपुं) = सहभोजनम्. 2.9.55.1.4

उदन्या (स्त्री) = पिपासा. 2.9.55.2.1

पिपासा (स्त्री) = पिपासा. 2.9.55.2.2

तृष् (स्त्री) = पिपासा. 2.9.55.2.3

तर्ष (पुं) = पिपासा. 2.9.55.2.4

जग्धि (स्त्री) = भोजनम्. 2.9.55.2.5

भोजन (नपुं) = भोजनम्. 2.9.55.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue