अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.74

वैशाखमन्थमन्थान मन्थानो मन्थदण्डके
कुठरो दण्डविष्कम्भो मन्थनी गर्गरी समे

वैशाख (पुं) = मन्थनदण्डः. 2.9.74.1.1

मन्थ (पुं) = मन्थनदण्डः. 2.9.74.1.2

मन्थान (पुं) = मन्थनदण्डः. 2.9.74.1.3

मन्था (पुं) = मन्थनदण्डः. 2.9.74.1.4

मन्थदण्डक (पुं) = मन्थनदण्डः. 2.9.74.1.5

कुठर (पुं) = मन्थदण्डदारककाष्ठम्. 2.9.74.2.1

दण्डविष्कम्भ (पुं) = मन्थदण्डदारककाष्ठम्. 2.9.74.2.2

मन्थनी (स्त्री) = मन्थनपात्रम्. 2.9.74.2.3

गर्गरी (स्त्री) = मन्थनपात्रम्. 2.9.74.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue