अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.75

उष्ट्रे क्रमेलकमयमहाङ्गाः करभः शिशुः
करभाः स्युः शृङ्खलका दारवैः पादबन्धनैः

उष्ट्र (पुं) = उष्ट्रः. 2.9.75.1.1

क्रमेलक (पुं) = उष्ट्रः. 2.9.75.1.2

मय (पुं) = उष्ट्रः. 2.9.75.1.3

महाङ्ग (पुं) = उष्ट्रः. 2.9.75.1.4

करभ (पुं) = उष्ट्रशिशुः. 2.9.75.1.5

शृङ्खलक (पुं) = दारुविकारशृङ्खलाबद्धोष्ट्रशिशुः. 2.9.75.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue