अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.76

अजा छागी शुभच्छागबस्तच्छगलका अजे
मेढ्रोरभ्रोरणोर्णायु मेष वृष्णय एडके

अजा (स्त्री) = अजा. 2.9.76.1.1

छागी (स्त्री) = अजा. 2.9.76.1.2

स्तभ (पुं) = अजः. 2.9.76.1.3

छाग (पुं) = अजः. 2.9.76.1.4

वस्त (पुं) = अजः. 2.9.76.1.5

छगलक (पुं) = अजः. 2.9.76.1.6

अज (पुं) = अजः. 2.9.76.1.7

मेढ्र (पुं) = मेषः. 2.9.76.2.1

उरभ्र (पुं) = मेषः. 2.9.76.2.2

उरण (पुं) = मेषः. 2.9.76.2.3

ऊर्णायु (पुं) = मेषः. 2.9.76.2.4

मेष (पुं) = मेषः. 2.9.76.2.5

वृष्णि (पुं) = मेषः. 2.9.76.2.6

एडक (पुं) = मेषः. 2.9.76.2.7

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue