अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.77

उष्ट्रोरभ्राजवृन्दे स्यादौष्ट्रकौरभ्रकाजकम्
चक्रीवन्तस्तु वालेया रासभा गर्दभाः खराः

औष्ट्रक (नपुं) = उष्ट्रसमूहः. 2.9.77.1.1

औरभ्रक (नपुं) = मेषसमूहः. 2.9.77.1.2

आजक (नपुं) = अजसमूहः. 2.9.77.1.3

चक्रीवत् (पुं) = गर्दभः. 2.9.77.2.1

वालेय (पुं) = गर्दभः. 2.9.77.2.2

रासभ (पुं) = गर्दभः. 2.9.77.2.3

गर्दभ (पुं) = गर्दभः. 2.9.77.2.4

खर (पुं) = गर्दभः. 2.9.77.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue