अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.78

वैदेहकः सार्थवाहो नैगमो वाणिजो वणिक्
पण्याजीवो ह्यापणिकः क्रयविक्रयिकश्च सः

वैदेहक (पुं) = वणिक्. 2.9.78.1.1

सार्थवाह (पुं) = वणिक्. 2.9.78.1.2

नैगम (पुं) = वणिक्. 2.9.78.1.3

वाणिज (पुं) = वणिक्. 2.9.78.1.4

वणिज् (पुं) = वणिक्. 2.9.78.1.5

पण्याजीव (पुं) = वणिक्. 2.9.78.2.1

आपणिक (पुं) = वणिक्. 2.9.78.2.2

क्रयविक्रयक (पुं) = वणिक्. 2.9.78.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue