अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.95

चामीकरं जातरूपं महारजतकाञ्चने
रुक्मं कार्तस्वरं जाम्बूनदमष्टापदोऽस्त्रियाम्

चामीकर (नपुं) = सुवर्णम्. 2.9.95.1.1

जातरूप (नपुं) = सुवर्णम्. 2.9.95.1.2

महारजत (नपुं) = सुवर्णम्. 2.9.95.1.3

काञ्चन (नपुं) = सुवर्णम्. 2.9.95.1.4

रुक्म (नपुं) = सुवर्णम्. 2.9.95.2.1

कार्तस्वर (नपुं) = सुवर्णम्. 2.9.95.2.2

जाम्बूनद (नपुं) = सुवर्णम्. 2.9.95.2.3

अष्टापद (पुं-नपुं) = सुवर्णम्. 2.9.95.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue