अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.97

रीतिः स्त्रियामारकूटो न स्त्रियामथ ताम्रकम्
शुल्बं म्लेच्छमुखं द्व्यष्टवरिष्टोदुम्बराणि च

रीति (स्त्री) = पित्तलम्. 2.9.97.1.1

आरकूट (पुं-नपुं) = पित्तलम्. 2.9.97.1.2

ताम्रक (नपुं) = ताम्रम्. 2.9.97.1.3

शुल्ब (नपुं) = ताम्रम्. 2.9.97.2.1

म्लेच्छमुख (नपुं) = ताम्रम्. 2.9.97.2.2

द्व्यष्ट (नपुं) = ताम्रम्. 2.9.97.2.3

वरिष्ठ (नपुं) = ताम्रम्. 2.9.97.2.4

उदुम्बर (नपुं) = ताम्रम्. 2.9.97.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue