अमरकोषसम्पद्

         

विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.12

स्यादभ्यागारिकस्तस्मिन्नुपाधिश्च पुमानयम्
वराङ्गरूपोपेतो यः सिंहसंहननो हि सः

अभ्यागारिक (पुं) = कुटुम्बव्यापृतः. 3.1.12.1.1

उपाधि (पुं) = कुटुम्बव्यापृतः. 3.1.12.1.2

सिंहसंहनन (पुं) = सौन्दर्योपेतः. 3.1.12.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue