अमरकोषसम्पद्

         

विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.13

निवार्यः कार्यकर्ता यः सम्पन्नः सत्वसम्पदा
अवाचि मूकोऽथ मनोजवसः पितृसन्निभः

निर्वार्य (वि) = निःशङ्ककार्यकर्ता. 3.1.13.1.1

अवाक् (वि) = मूकः. 3.1.13.2.1

मूक (वि) = मूकः. 3.1.13.2.2

मनोजवस (वि) = पितृतुल्यः. 3.1.13.2.3

पितृसन्निभ (वि) = पितृतुल्यः. 3.1.13.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue