अमरकोषसम्पद्

         

विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.48

अज्ञे मूढयथाजातमूर्खवैधेयबालिशाः
कदर्ये कृपणक्षुद्रकिम्पचानमितम्पचाः

अज्ञ (वि) = मूर्खः. 3.1.48.1.1

मूढ (वि) = मूर्खः. 3.1.48.1.2

यथाजात (वि) = मूर्खः. 3.1.48.1.3

मूर्ख (वि) = मूर्खः. 3.1.48.1.4

वैधेय (वि) = मूर्खः. 3.1.48.1.5

बालिश (वि) = मूर्खः. 3.1.48.1.6

कदर्य (वि) = कृपणः. 3.1.48.2.1

कृपण (वि) = कृपणः. 3.1.48.2.2

क्षुद्र (वि) = कृपणः. 3.1.48.2.3

किम्पचान (वि) = कृपणः. 3.1.48.2.4

मितम्पच (वि) = कृपणः. 3.1.48.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue