अमरकोषसम्पद्

         

विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.51

स्वेदजाः कृमिदंशाद्याः पक्षिसर्पादयोऽण्डजाः
उद्भिदस्तरुगुल्माद्या उद्भिदुद्भिज्जमुद्भिदम्

स्वेदज (वि) = कृमिदंशाद्याः. 3.1.51.1.1

अण्डज (वि) = पक्षिसर्पाद्याः. 3.1.51.1.2

उद्भिद् (वि) = उद्भिद्. 3.1.51.2.1

उद्भिद् (वि) = तरुगुल्माद्याः. 3.1.51.2.2

उद्भिज्ज (वि) = उद्भिद्. 3.1.51.2.3

उद्भिज (वि) = उद्भिद्. 3.1.51.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue