अमरकोषसम्पद्

         

विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.81

अन्तो जघन्यं चरममन्त्यपाश्चात्यपश्चिमाः
मोघं निरर्थकं स्पष्टं स्फुटं प्रव्यक्तमुल्बणम्

अन्त (पुं-नपुं) = अन्त्यम्. 3.1.81.1.1

जघन्य (वि) = अन्त्यम्. 3.1.81.1.2

चरम (वि) = अन्त्यम्. 3.1.81.1.3

अन्त्य (वि) = अन्त्यम्. 3.1.81.1.4

पाश्चात्य (वि) = अन्त्यम्. 3.1.81.1.5

पश्चिम (वि) = अन्त्यम्. 3.1.81.1.6

मोघ (वि) = निष्प्रयोजनम्. 3.1.81.2.1

निरर्थक (वि) = निष्प्रयोजनम्. 3.1.81.2.2

स्पष्ट (वि) = स्पष्टम्. 3.1.81.2.3

स्फुट (वि) = स्पष्टम्. 3.1.81.2.4

प्रव्यक्त (वि) = स्पष्टम्. 3.1.81.2.5

उल्बण (वि) = स्पष्टम्. 3.1.81.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue