अमरकोषसम्पद्

         

सङ्कीर्णवर्गः 3.2.10

विधा समृद्धौ स्फुरणे स्फुरणा प्रमितौ प्रमा
प्रसूतिः प्रसवे श्च्योते प्राधारः क्लमथः क्लमे

विधा (स्त्री) = धनसम्पत्तिः. 3.2.10.1.1

समृद्धि (स्त्री) = धनसम्पत्तिः. 3.2.10.1.2

स्फुरण (नपुं) = स्फुरणम्. 3.2.10.1.3

स्फुरणा (स्त्री) = स्फुरणम्. 3.2.10.1.4

प्रमिति (स्त्री) = प्रमाज्ञानम्. 3.2.10.1.5

प्रमा (स्त्री) = प्रमाज्ञानम्. 3.2.10.1.6

प्रसूति (स्त्री) = प्रसवनम्. 3.2.10.2.1

प्रसव (पुं) = प्रसवनम्. 3.2.10.2.2

श्च्योत (पुं) = क्षरणम्. 3.2.10.2.3

प्राधार (पुं) = क्षरणम्. 3.2.10.2.4

क्लमथ (पुं) = ग्लानिः. 3.2.10.2.5

क्लम (पुं) = ग्लानिः. 3.2.10.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue