अमरकोषसम्पद्

         

सङ्कीर्णवर्गः 3.2.33

स्याद्व्यत्यासो विपर्यासो व्यत्ययश्च विपर्यये
पर्ययोऽतिक्रमस्तस्मिन्नतिपात उपात्ययः

व्यत्यास (पुं) = व्यतिक्रमः. 3.2.33.1.1

विपर्यास (पुं) = व्यतिक्रमः. 3.2.33.1.2

व्यत्यय (पुं) = व्यतिक्रमः. 3.2.33.1.3

विपर्यय (पुं) = व्यतिक्रमः. 3.2.33.1.4

पर्यय (पुं) = अतिक्रमः. 3.2.33.2.1

अतिक्रम (पुं) = अतिक्रमः. 3.2.33.2.2

अतिपात (पुं) = अतिक्रमः. 3.2.33.2.3

उपात्यय (पुं) = अतिक्रमः. 3.2.33.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue