अमरकोषसम्पद्

         

सङ्कीर्णवर्गः 3.2.38

निष्ठयूतिर्निष्ठेवननिष्ठीवनमित्यभिन्नानि
जवने जूतिः सातिस्त्ववसाने स्यादथ ज्वरे जूर्तिः

निष्ठ्यूति (स्त्री) = मुखेन श्लेष्मनिरसनम्. 3.2.38.1.1

निष्ठेवन (नपुं) = मुखेन श्लेष्मनिरसनम्. 3.2.38.1.2

निष्ठीवन (नपुं) = मुखेन श्लेष्मनिरसनम्. 3.2.38.1.3

जवन (नपुं) = वेगः. 3.2.38.2.1

जूति (स्त्री) = वेगः. 3.2.38.2.2

साति (स्त्री) = समापनम्. 3.2.38.2.3

अवसान (नपुं) = समापनम्. 3.2.38.2.4

ज्वर (पुं) = ज्वरणम्. 3.2.38.2.5

जूर्ति (स्त्री) = ज्वरणम्. 3.2.38.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue