अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.104

ब्रह्मबन्धुरधिक्षेपे निर्देशेऽथावलम्बितः
अविदूरोऽप्यवष्टब्धः प्रसिद्धौ ख्यातभूषितौ

ब्रह्मबन्धु (वि) = ब्राह्मणाधिक्षेपः. 3.3.104.1.1

ब्रह्मबन्धु (वि) = ब्राह्मणनिर्देशः. 3.3.104.1.1

अवष्टब्ध (वि) = अवलम्बितः. 3.3.104.2.1

अवष्टब्ध (वि) = अविदूरम्. 3.3.104.2.1

प्रसिद्ध (वि) = प्रसिद्धः. 3.3.104.2.2

प्रसिद्ध (वि) = भूषितः. 3.3.104.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue