अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.106

ग्रावाणौ शैलपाषाणौ पत्रिणौ शरपक्षिणौ
तरुशैलौ शिखरिणौ शिखिनौ वह्निबर्हिणौ

शिखरिन् (पुं) = वृक्षः. 3.3.106.2.1

शिखिन् (पुं) = अग्निः. 3.3.106.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue