अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.109

क्लेशेऽपि वृजिनो विश्वकर्मार्कसुरशिल्पिनोः
आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च

वृजिन (पुं) = केशः. 3.3.109.1.1

विश्वकर्मन् (पुं) = देवशिल्पिः. 3.3.109.1.2

विश्वकर्मन् (पुं) = सूर्यः. 3.3.109.1.2

आत्मन् (पुं) = ब्रह्मा. 3.3.109.2.1

आत्मन् (पुं) = बुद्धिः. 3.3.109.2.1

आत्मन् (पुं) = स्वभावः. 3.3.109.2.1

आत्मन् (पुं) = देहः. 3.3.109.2.1

आत्मन् (पुं) = धृतिः. 3.3.109.2.1

आत्मन् (पुं) = यत्नः. 3.3.109.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue