अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.112

वाणिन्यौ नर्तकीदूत्यौ स्रवन्त्यामपि वाहिनी
ह्लादिन्यौ वज्रतडितौ वन्दायामपि कामिनी

वाणिनी (स्त्री) = नर्तकी. 3.3.112.1.1

वाणिनी (स्त्री) = दूती. 3.3.112.1.1

वाहिनी (स्त्री) = नदी. 3.3.112.1.2

ह्लादिनी (स्त्री) = इन्द्रस्य वज्रायुधम्. 3.3.112.2.1

ह्लादिनी (स्त्री) = तडित्. 3.3.112.2.1

कामिनी (स्त्री) = वन्दा. 3.3.112.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue