अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.114

मन्देऽथ केतनं कृत्ये केतावुपनिमन्त्रणे
वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः

केतन (नपुं) = कृत्यम्. 3.3.114.1.1

केतन (नपुं) = पताका. 3.3.114.1.1

केतन (नपुं) = उपनिमन्त्रणम्. 3.3.114.1.1

ब्रह्मन् (नपुं) = ब्राह्मणः. 3.3.114.2.1

ब्रह्मन् (नपुं) = प्रजापतिः. 3.3.114.2.1

ब्रह्मन् (नपुं) = वेदतत्त्वम्. 3.3.114.2.1

ब्रह्मन् (नपुं) = तपः. 3.3.114.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue