अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.119

मारणे मृतसंस्कारे गतौ द्रव्येऽर्थदापने
निर्वर्तनोपकरणानुव्रज्यासु च साधनम्

साधन (नपुं) = अनुव्रज्या. 3.3.119.2.1

साधन (नपुं) = गतिः. 3.3.119.2.1

साधन (नपुं) = मारणम्. 3.3.119.2.1

साधन (नपुं) = मृतसंस्कारः. 3.3.119.2.1

साधन (नपुं) = निर्वर्तनम्. 3.3.119.2.1

साधन (नपुं) = उपकरणम्. 3.3.119.2.1

साधन (नपुं) = उपपादनम्. 3.3.119.2.1

साधन (नपुं) = द्रव्यम्. 3.3.119.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue