अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.121

पक्ष्माक्षिलोम्नि किञ्जल्के तन्त्वाद्यम्शेऽप्यणीयसि
तिथिभेदे क्षणे पर्व वर्त्म नेत्रच्छदेऽध्वनि

पक्ष्मन् (नपुं) = अक्षिलोमन्. 3.3.121.1.1

पक्ष्मन् (नपुं) = पुष्परेणुः. 3.3.121.1.1

पक्ष्मन् (नपुं) = तन्त्वाद्यंशे़प्यणीयसी. 3.3.121.1.1

पर्वन् (नपुं) = तिथिभेदः. 3.3.121.2.1

पर्वन् (नपुं) = त्रिंशत् कलाः. 3.3.121.2.1

वर्त्मन् (नपुं) = नेत्रच्छदः. 3.3.121.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue